მეცნიერება & კვლევა

მულტიდისციპლინური კვლევის ცენტრი

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა მულტიდისციპლინური კვლევის ცენტრი დაარსდა როგორც საერთაშორისო კერა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში კვლევებისა და ინოვაციების მოსატანად, განსაკუთრებული აქცენტით შავი ზღვის რეგიონზე, ახლო აღმოსავლეთზე, ევროპასა და ამერიკაზე. ხერხემალი, რომლის მეშვეობითაც ცენტრი ახორციელებს ამ მიზნებს არის ურთიერთდაკავშირებული კვლევითი მიმართულებები, რომლებიც მოიცავენ მსოფლიო ისტორიას, საერთაშორისო ურთიერთობებს, ფილოსოფიისა და ანთროპოლოგიის ისტორიასა და წარმოშობას, სოციალურ და ეკონომიკურ ტრანსფორმაციას, ლინგვისტიკასა და კულტურულ დოკუმენტაციას და ციფრულ ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს. კვლევის სფერო ასევე მოიცავს იმპერიულ და გლობალურ კვლევებს.

ქვემიმართულება არის ეკონომიკური კვლევები, რომელიც მულტიდისციპლინური კვლევის ცენტრის ნაწილია.

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მულტიდისციპლინურმა კვლევითმა ცენტრმა არსებობა დაიწყო მულტიდისციპლინური დიალოგის შესაქმნელად უნივერსიტეტის ფაკულტეტებსა და სკოლებში, განსაკუთრებით სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, აგრეთვე, ხიდების ასაგებად სხვა სტრუქტურულ ერთეულებს შორის სამეცნიერო სფეროს ფარგლებში.

ეს გულისხმობს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერისტეტის დისციპლინური  პერსპექტივების შედგენას და ახალი იდეების გავრცელებას აუდიტორიისთვის მთელს კავკასიაში, ევროპაში, ახლო აღმოსავლეთში და ა. შ. 

მისია

მულტიდისციპლინური კვლევითი ცენტრი მიზნად ისახავს ახალი რესურსების შექმნას, მულტიდისციპლინური კვლევისა და დისციპლინური ინოვაციების სტიმულირებას, ახალი ინტელექტუალური ქსელებისა და კავშირების დამყარებას, ახალ სოციალურ და პოლიტიკურ გამოწვევებზე რეაგირებას, ჰუმანიტარულ კვლევებში ახალი საზოგადოების ჩართვასა და საჯარო პოლიტიკის ფორმირების ხელშეწყობას. 

ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა მულტიდისციპლინურ კვლევით ქსელებს და კოლაბორაციულ სამეცნიერო კვლევებს თაობებს შორის აკადემიაში, გაზაფხულისა და შემოდგომის სკოლებთან ერთად, რომლებიც შექმნილია ახალი კავშირების დასამყარებლად და ახალი ინტელექტუალური გზების გასახსნელად.

კვლევითი საზოგადოება მოიცავს სტუდენტებს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და, ასევე, დოქტორანტურის საფეხურზე.  სტუდენტები და პოსტდოქტორანტები მუშაობენ მათ მრავალფეროვან მულტიდისციპლინურ პროექტებზე, რომლებიც ხშირად მოიცავს საერთაშორისო თანამშრომლობას. 

ევროპისა და აშშ-ის თანამედროვე წამყვანი უნივერსიტეტები არა მხოლოდ საგანმანათლებლო დაწესებულებებია, არამედ ორივე მნიშვნელოვანი კვლევითი ცენტრია, რომელთა საქმიანობა დიდწილად განსაზღვრავს მეცნიერების თითქმის ყველა დარგის პროგრესს: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ინჟინერია, ეკონომიკური, ჰუმანიტარული, სოციალური და ა.შ. ეს ასევე ხელს უწყობს საგანმანათლებლო პროცესების ხარისხისა და ეფექტურობის ამაღლებას.

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ინტერდისციპლინარული კვლევითი ცენტრი ზემოაღნიშნული საქმიანობიდან გამომდინარე ახორციელებს შემდეგ მიზნებსა და ამოცანებს:

 1. კვლევის ახალი სფეროების განვითარების მხარდაჭერა და ხელშეწყობა;

2. უნივერსიტეტის სამეცნიერო საქმიანობაში განათლების სამივე საფეხურის სტუდენტების ჩართულობის ხელშეწყობა;

3. ყოვლისმომცველი დახმარების გაწევა: 

ა. ფაკულტეტების წევრებისა და განათლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის სტანდარტებისა და კვლევის ხარისხის ამაღლება;

ბ. დისერტაციების სამეცნიერო დონისა და ხარისხის გასაუმჯობესებლად სტუდენტებისთვის სემინარების ორგანიზება;

გ. ზოგადსაგანმანათლებლო და სპეციალური ხასიათის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სემინარების ორგანიზება და ჩატარება;

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო და ინტერდისციპლინარული საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

1. ზოგადი სტატისტიკის მეთოდები; 

2. შემთხვევითი პროცესების და დროის სერიების ანალიზის მეთოდები და მათი გამოყენება საინჟინრო სისტემების თეორიის ამოცანებში;

 3. რთული სისტემების სიმულაციისა და მათემატიკური მოდელირების მეთოდი; 

4. ეკონომიკური და ფინანსური პროცესებისა და სისტემების ეკონომეტრიული ანალიზის მეთოდები;

 5. სწავლის პროცესების შემეცნებითი პრობლემების ანალიზის ფსიქომეტრიის მეთოდები;

 6. ტესტების თეორიის მეთოდები და მათი განხორციელება უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. 

მისია

ამ მიმართულების მისიაა ხელი შეუწყოს ეკონომიკური კვლევების ჩასატარებლად შესაბამისი გარემოს შექმნას და ანალიტიკური კვლევების მიწოდებით ცოდნის ახალი ფონდის შექმნას, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ამ სფეროში მოღვაწე სპეციალისტებისა და გამორჩეული ახალგაზრდებისთვის.

დირექციის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ხელს შეუწყობს მიუკერძოებელი აზრის ფორმირებას, მიმდინარე მოვლენების სწორ შეფასებას და საუკეთესო პრაქტიკის შემცველი სტრატეგიების შემუშავებას. 

ხედვა

ქვეყნის წამყვან ექსპერტებთან თანამშრომლობით, მიუკერძოებელი და კვალიფიციური კვლევის ხელშეწყობით, ჩვენ გავხდებით: 

 • ყველაზე სანდო მონაცემების დროული მომწოდებლები
 • რეგიონული მნიშვნელობის კვლევითი ცენტრი
 • ინოვატორები ეკონომიკური კვლევის სფეროში

მიზნები და ამოცანები

 • ეკონომიკური საკითხების კვალიფიციური და დროული კვლევის მიწოდება და ხელშეწყობა; 
 • არსებული ეკონომიკური პრობლემების კომპლექსური შესწავლა და შეფასება;
 • ეკონომიკური პროგნოზირების ტექნიკის გამოყენება; 
 • ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების აღმოჩენა;
 • ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის სანდო ინფორმაციის მიწოდება;
 • მომსახურების გაღრმავება ეკონომიკური კვლევის სფეროში და სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობა.

სტრატეგიები

 • გამოცდილ ექსპერტებთან, პროფესორებთან, მკვლევარებთან, დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა; 
 • არსებული ინფორმაციის სიღრმისეული კვლევა და დამუშავება; 
 • ეკონომიკურ საკითხებზე სემინარების, კონფერენციების და დისკუსიების გამართვა;
 • წამყვან ქვეყნებში დანერგილი და შემუშავებული მოდელების გამოყენება და ადგილობრივ ბაზარზე მორგება; 
 • ეკონომიკური საკითხების კომპლექსური შესწავლა; 
 • საზოგადოების ჩართულობა ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავების პროცესში.

ღონისძიებები

სტუდენტური კონფერენცია

2017 წლის 29 მაისს ეკონომიკური კვლევის ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა სტუდენტური კონფერენცია თემაზე: „საქართველოს ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის ძირითადი ასპექტები.“ კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს შზსუ-სა და საქართველოს სხვა უნივერსიტეტების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებმა. ყველა მონაწილე სტუდენტი დაჯილდოვდა სერტიფიკატებით. გამარჯვებული სტუდენტები დაჯილდოვდნენ ფინანსური პრიზებითა და საჩუქრებით.

ყველა მონაწილე სტუდენტი დაჯილდოვდა სერტიფიკატებით. გამარჯვებული სტუდენტები დაჯილდოვდნენ ფინანსური პრიზებითა და საჩუქრებით.

კონტაქტი

ეკონომიკური კვლევის მიმართულება

ელ. ფოსტა: economicresearchcenter@ibsu.edu.ge

ტელეფონი: +9952595005 (195)

პროფ. დოქტორი ეკა ავალიანი
ინტერდისციპლინარული კვლევების ცენტრის დირექტორი
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი 
ელ. ფოსტა: eavaliani@ibsu.edu.ge

პროფ. დოქტორი რომან გოცირიძე 
ეკონომიკური კვლევის მიმართულების ხელმძღვანელი
ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
ელ. ფოსტა: rgotsiridze@gmail.com                                         

ასოც. პროფ. დოქტორი თამთა ცხოვრებაძე 
ასოცირებული პროფესორი საერთაშორისო ურთიერთობებში 
პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი 
ელ. ფოსტა: ttskhovrebadze@ibsu.edu.ge

ასოც. პროფ. გივი ამაღლობელი
PhD-c ფილოსოფიაში
ელ. ფოსტა: gamaglobeli@ibsu.edu.ge

ინტერდისციპლინარული კვლევის ცენტრი
ელ. ფოსტა: cir@ibsu.edu.ge
ტელეფონი: +9952595005